Sunday, October 10, 2010

Paano Maging Mabuting Pinuno - ni Zhou Enlai

Paano Maging Mabuting Pinuno
Ni Zhou Enlai


Isinalin mula sa wikang Ingles ni Gregorio V. Bituin Jr.
Mula sa Marxists Internet Archive
________________________________________
Sinulat: Abril 22, 1943
Unang Nalathala: 1981 (salin sa Ingles)
Pinaghalawan: Mga Piling Akda ni Zhou Enlai, Tomo 1, pahina 146-150
Nagsalin mula sa orihinal: Kasamang Zero para sa The Marxist-Leninist
HTML Markup: Mike B. for MIA
Pampublikong Saklaw: Marxists Internet Archive (Hulyo 2008). Malaya ninyong sipiin, ipamahagi, ilantad at itanghal ang akdang ito; at kahit na trabahong pagsipi o komersyal. Mangyaring bigyang kredito bilang pinagkunan ang “Marxists Internet Archive”.
________________________________________

[Tala ng patnugot: Ang balangkas ng pakikipag-usap sa mga kadre ng Katimugang Kawanihan ng Komite Sentral ng Komunistang Partido ng mga Tsino, na unang pinamagatang “Balangkas ng Talakayan hinggil sa Pamumuno at Pagrepaso ng Gawain”]

I. Ang kahulugan ng pinuno

Sinumang kadre paminsan-minsan ay dapat gampanan ang trabaho ng pinuno, at maaaring ginagawa na nga niya ang tungkuling ito. Samakatwid, ang tungkuling pamumuno ay pinagkakaabalahan ng mga kadre sa lahat ng antas, maging ito ma’y mababa, panggitna o mataas.

Kabilang sa mga tauhang kasapi sa Hongyan at Zengjiayan, may pagkakaiba lamang sa tipo ng trabahong ginagawa ng bawat isa, ngunit walang kaibhan sa pagitan ng namumuno at pinamumunuan, at lalo nang wala sa pagitan ng mga kadre at hindi kadre. Bagamat ang ilang kasamang nagtatrabaho sa Hongyan at Zengjiayan at sa tanggapan ng New China Daily ay hindi direktang isinasabalikat ang mga tungkulin ng pamumuno, sa katunayan sila’y mga pinuno.

II. Ang paninindigang dapat taglayin ng pinuno

Ang isang nangungunang kadre ay dapat tumungo mula sa pananaw ng Partido sa lahat ng kanyang gagawin. Ngunit ito’y isa lamang pangkalahatang pahayag. Ang mas tiyak, dapat na ang nangungunang kadre ay nagtataglay ng sumusunod na katangian:

Isang matatag na Marxista-Leninistang pandaigdigang pananaw at isang rebolusyonaryong pananaw sa buhay;

Katapatan sa prinsipyo;
Pananalig sa lakas ng masa;
Dedikasyon sa gawain;
Isang matinding diwang palaban; at
Mataas na pagpapahalaga sa disiplina.

III. Ang mga pinuno at mga nangungunang organisasyon

Kolektibong liderato at liderato ng bawat antas sa susunod na mas mataas na antas – nagkakaisang liderato, sentralisasyon at demokrasya (talakayan at hatian sa trabaho)

Mga indibidwal na pananagutan at indibidwal na liderato – ito’y kinakailangan lalo na sa Great Rear Area at hindi sa ano mang paraan iwinaksi ng kolektibong liderato.

Direktang personal na panghihimasok at pagpapasiya mula sa taas – hindi ito ang karaniwang ginagawa ngunit ginagamit sa ilalim ng kakaibang katayuan, o kaya’y magtakda ng halimbawa.

IV. Ano ang tumpak na pamumuno

Ipaliliwanag ko ang tatlong puntong minsan nang isinagawa ni Stalin:

Ang mga isinasagawang pasiya ay dapat na tama. Una, dapat suriin ng mga pinuno ang kalagayan at agapan ang mga mangyayaring pagbabago, na hinahagilap ang mga katangian sa isang tinukoy na lugar sa tinukoy na oras. Ikalawa, dapat nilang iugnay ang lahat ng ito sa pangkalahatang tungkulin ng Partido at tiyakin ang mga tungkulin at patakaran sa isang takdang panahon. Ikatlo, kaugnay ng patakarang ito, dapat silang gumawa ng mga islogan at taktikang nararapat sa kasalukuyang kalagayan. Ikaapat, dapat silang gumawa ng mga reyalistikong plano at mga atas. Dapat nilang gawin ito sa pamamagitan ng mga malalimang imbestigasyon at pag-aaral ng mga aktwal na kalagayan, na iniuugnay ang mga resulta sa mga simulain at prinsipyo ng Partido.

Dapat maipatupad ang mga tamang pasiya. Una, dapat buuin ng mga pinuno ang pagtalakay ng mga paraan upang maipatupad ang mga plano at isagawa ang mga atas. Ikalawa, dapat na maingat nilang piliin ang mahuhusay na pinuno at ilagay sila bilang may pananagutan sa pagpapatupad ng plano. Ikatlo, dapat nilang pagsikapang maisakatuparan ang plano ng Partido. Ikaapat, dapat na sila mismo ang magsakatuparan ng plano bilang pagppakita ng halimbawa. Sa pagsasagawa nito, masusumpungan nila sa gawa kung tama ang linya at taktika ng Partido o kung ito’y dapat baguhin.

Dapat na may pagrerepaso ng mga naganap na pagsasakatuparan ng mga pasiya. Ang mga paraan ng pagsasagawa ng pagrerepaso: (a) dapat nating itala ang mga totoong resulta ng ginawa imbes na mga pangako; (b) di namin dapat tingnan lang ang plano sa papel, kundi tanungin din kung naisagawa ng buong katapatan ang tungkulin o kinasanayan lamang; (c) dapat nating pagtuunan ng atensyon ang nilalaman imbes na ang anyo at suriin kung naippatupad ba ng tama ang pasiya o ito’y napipilipit; (d) ang pagrerpaso’y di lamang dapat isagawa mula sa taas pababa, kundi mula sa baba pataas din; (e) dapat na sistematiko at tuluy-tuloy ang pagrerepaso; at (f) dapat na ang pinuno mismo ay lumahok sa mga pagrerepaso. Gaya nga ng sinabi ni Stalin, ang mga namumuno’y dapat magkaroon ng matalik na ugnayan sa masa, at ang mga karanaang matatamo ng mga namumuno at ng masa ay dapat pagsanibin. Dito lang magkakaroon ng tamang pamumuno.

V. Ang mga tungkulin ng mga namumuno

Sinabi ni kasamang Mao Zedong na ang mga tungkulin ng mga namumuno ay binubuo ng paggamit ng kadre ng tama at pagsasakatuparan ng mga patakaran. Tama ito. Kung iisa-isahin ito, sa palagay ko, ito’y ang mga sumusunod:

Dapat pagtuunan ng atensyon ng mga nangungunang kadre sa pamumunong ideyolohikal at pulitikal. Nangangailangan ito ng pag-angat ng kanilang antas-ideyolohikal at patibayon ang kanilang pagsasanay pulitikal. Tinatawagan natin ang ating mga kasamahan na tuunan ang mga sumusunod: (a) pagdidiin sa mga mahahalagang bagay; (b) pagpapatalas ng pagkaalistong pulitikal; (c) pag-aangat ng kanilang teoretikal na kamalayan; (d) pagpapaigting ng ideyolohikal na tunggalian sa loob at labas ng Partido; at (e) aktibong paglalathala ng mga patakaran at naisagawa ng Partido.

Dapat matamang pag-isipan ng mga nangungunang kadre ang pamumunong pang-organisasyon. Pag nailahad na ang pampulitikang linya, ang gawaing pang-organisasyon ang nagpapasya ng lahat. Hinahatak natin ang atensyon ng mga kasama sa mga sumusunod na punto: (a) dapat iangat sa pampulitikang pamununo ang pamumunong pang-organisasyon; (b) lahat ng pang-organisasyon at pang-araw-araw na gawain ay dapat magsilbing garantiya upang maipatupad ang pampulitikang tungkulin ng Partido at sa pagsasakatuparan ng mga plano nito ng gawain; (c) dapat ilakip ang kahalagahan sa pang-araw-araw na pamumuno ng Partido, upang ang mga organisasyon ng Partido ay mapalapit sa masa at ang kanilang gawain ay mas maging kongkreto; (d) dapat pakilusin ang mga organisasyon ng Partido at ng masa upang pagsikapang mapaglabanan ang lahat ng hirap; at (e) dapat nating labanan ang lahat ng tipo ng oportunismo (tulad ng pabara-bara, tsismisan, kayabangan, burukrasya, pormalismo, at palagiang pormalidad sa mga transaksyon), katiwalian, pagkasira, atbp.

Dapat na manatiling mahinahon sa pagpili ng mga kadre at pagtotoka ng gawain. Ito’y bahagi pa rin ng gawaing pang-organisasyon, ngunit maaaring gawin ng hiwalay. Ang kwalipikasyong pulitikal at may kakayanan sa gawain ang mga hindi maiiwasang pamantayan sa pagpili ng mga kadre, ngunit ang pulitikal na pagtitiwala ang siyang nangunguna. Minsan ay tinukoy ni Stalin ang pinsalang ginawa sa Partido nang itinatalaga ang mga tao nang hindi ayon sa prinsipyo. Sinabi pa niyang ang mga ganitong tao ay may nakabuntot pang malaking “hanay ng mga alalay” saanman sila magtungo at isinasama lang nila sa trabaho ay yaong itinuturing nilang kanilang “sariling” tauhan. Sa isa sa kanyang mga ulat hinggil sa kilusang pagwawasto, pinuna rin ni Kasamang Mao Zedong ang mga ganitong tao sa pagiging ”sinungaling”. Iyan ang ikinabagsak ng “mga sugo ng imperyo na rumaragasa kung saan-saan”. Sa pagtitiwalang pulitikal ng isang kadre, mahalaga pa ring gamitin siya ng tama (sa panahon, sa lugar at sa mga pangyayari).

Dapat repasuhin ang mga gawain. Dapat repasuhin ang pagtatrabaho ng mga taong gumagampan at ng pagppatupad ng plano ng Gawain. Gaya ng sinabi ni Stalin, ang layunin ng pagrerepaso ay: una, para malaman ang mga kwalipikasyon ng mga kadre; ikalawa, upang matukoy ang mga kabutihan at kasiraan ng makinaryang tagapagpairal; at ikatlo, upang matukoy ang mga kabutihan at kasiraan ng mga tungkulin at atas na itinakda. Iniisip ng ilang namumuno na ang mga pagrerepasong ganito ay maaaring maglantad sa kanilang kahinaan, makapinsala sa kanilang reputasyon o matagtag ang kanilang tiwala sa sarili. Ito’y mali. Napapaganda ang reputasyon ng mga namumuno sa pagwawasto ng kanilang pagkakamali, hindi sa pagtatakip sa mga ito, at sa pamamagitan ng pagiging abala sa kanilang trabaho, hindi sa pagyayabang o pagmamalaki. Mapapatibay lamang ang pagtitiwala sa sarili at di mapapahina sa pamamagitan ng pagwawasto ng mga pagkakamali. Yaon lamang inutil at ang iniisip lamang ay masagip ang kanilang sarili ang siyang natatakot na malantad ang kanilang pagkakamali.

Makisalamuha sa masa. Hindi lang dapat turuan ng mga namumuno ang masa kundi matuto rin sa masa. Ito’y dahil ang kaalaman ng mga pinuno ay kulang pa at kapos pa sa karanasan. Ang kanilang matataas na posisyon ay hindi makapagbibigay ng kaalaman at karanasan, kaya nararapat lamang na tumungo sa mga tao at matuto ng karanasan mula sa kanila. Pinakikiusap namin sa mga kasama: (a) lumapit sa mamamayan, manatiling nakikipag-ugnayan sa kanila, at kung kakayanin, maging isa sa kanila; (b) pakinggan ang hinaing ng sambayanan; (c) matuto sa kanila; at (d) turuan sila imbes na nakabuntot lang sa kanila.

VI. Ang pamumuno sa masa at pakikipagkaibigan sa kanila

Ang masa’y hindi pinamumunuan ng tulad sa mga kasapi ng Partido. Ang paraan ng pamumuno natin sa masa at ang pakikitungo natin sa kanila ay hindi dapat magparamdam sa kanila na ginagamit natin ang ating liderato sa kanila.

Ang pangunahing pamamaraan ng pamumuno sa masa ay sa pamamagitan ng pangungumbinsi, at hindi sa pag-aatas. Sa mga kalagayan lang na kinakailangan at kung sumang-ayon ang mayorya at ang minorya’y hindi, na pipilitin natin ang minorya na ipatupad ang desisyon ng mayorya.

Dapat gumampan mismo ng mahalagang papel ang mga pinuno sa pagbibigay ng pamumuno sa masa at pakikipagkaibigan sa kanila.

Kung kinakailangan, dapat na balewalain ng mga pinuno ang anumang pang-uuyam na ibinato sa kanila.

Hindi dapat maliitin ng mga pinuno ang kanilang mga papel o ang impluwensya nila, at dapat gumampan ng trabaho ng mahinahon at maingat.

VII. Ang sining ng pamumuno

Ayon sa sining ng pamumuno na ipinaliwanag nina Lenin at Stalin, dapat na hindi lumayo ng todo ang mga namumuno sa unahan ng isang kilusan, o kaya’y mahuli. Bagkus, dapat nilang tanganan ang mga susing tungkulin at itulak pasulong ang kilusan.

Ayon sa sining ng pamumuno na ipinaliwanag ni Kasamang Mao Zedong, dapat nilang pangunahan ang kabuuang kalagayan, mag-isip para sa mayorya at gumampan ng tungkulin kasama ang ating mga alyado.

VIII. Pamamaraan ng Paggawa

Suriin ang mga teoretikal na simulain at prinsipyo sa landas ng pakikibaka;

Tukuyin at repasuhin ang mga patakaran sa landas ng kongkretong gawain;

Paunlarin ang gawain sa diwang rebolusyonaryo;

Itaguyod ang demokrasya at udyukang mamuna at punahin ang sarili;

Gamitin sa pangunahin ang pangungumbinsi at hindi atas-administratibo. Gamitin lamang ang atas sa mga gipit na kalagayan.

IX. Estilo ng Paggawa

Ang estilo ni Lenin sa pagtatrabaho ay binubuo ng: rebolusyonaryong hagod ng Ruso, at husay sa trabaho ng Amerikano.

Ang estilo ni Kasamang Mao Zedong ay binubuo ng: Ang pagkabanayad at pagkamakatotohanan ng mamamayang Tsino; ang kasimplehan at kasipagan ng mga magsasakang Tsino; ang pagmamahal sa pag-aaral at malalim na pag-iisip ng mga intelektwal; ang pakikibagay at kalamigan ng ulo ng mga kawal rebolusyonaryo; at ang katapangan at katatagan ng isang Bolshevik.

Dapat labanan ang lahat ng anyo ng pagsasamantalang lumilitaw sa pang-araw-araw na Gawain. Sa kasalukuyan, dapat nating labanan lalo na ang mga kinasanayan lamang, tsismisan, kayabangan, pormalismo, rutinaryo at lahat ng gawaing magwawasak sa mabuting kaugalian ng Partido at ng hukbo.

No comments: